Địa chỉ: Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Giáp Sơn

Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
mngiapson@gmail.com